Case studies

CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ công bố

Chương trình hỗ trợ Giảng viên, Nghiên cứu viên và Sinh viên chỉnh sửa bản thảo khoa học nhằm tăng khả năng chấp nhận đăng bởi các Tạp chí quốc tế

Hướng dẫn tham gia Chương trình

Hướng dẫn tham gia Chương trình Hỗ trợ công bố của ĐHQG Tp.HCM

Điều khoản của Chương trình

Các điều khoản chấp nhận và loại trừ của chương trình.
  • contact@helppublish.org
  • Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Tp.HCM