Điều khoản của Chương trình

Điều khoản của Chương trình

 

Để đảm bảo hiệu quả của Chương trình và đạt các mục tiêu đề ra của Chương trình, Ban chủ nhiệm Chương trình đề nghị một số điều khoản quan trọng sau:

 

 • Điều khoản chấp nhận
 • Điều khoản loại trừ
 • Các lưu ý

Chương trình này chỉ áp dụng cho:

 • Giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên đang công tác tại Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Trong địa chỉ cơ quan công tác của tác giả phải ghi rõ là Đại học Quốc gia Tp.HCM (Vietnam National University Ho Chi Minh City)
 • Các bản thảo hay kết quả nghiên cứu do các giảng viên, nghiên cứu và sinh viên tự đầu tư nghiên cứu hay sử dụng ngân sách từ nhà nước có tổng kinh phí được cấp <100 triệu đồng
 • Các tác giả phải cam kết nộp đăng trên các tạp chí uy tín (thuộc danh mục Scopus), nếu bản thảo bị từ chối (rejection), tác giả mong muốn nộp trên các tạp chí không thuộc danh mục Scopus cần thông báo và được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Chương trình Hỗ trợ công bố này.

 

 

Điều khoản loại trừ 

Các bản thảo sau sẽ không được tham gia Chương trình Hỗ trợ Công bố của Đại học Quốc gia Tp.HCM, bao gồm:

 • Các nghiên cứu hay bản thảo KHÔNG do giảng viên, nghiên cứu viên hay sinh viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM là cán bộ nghiên cứu chính: hoặc là tác giả đầu (first author) hay tác giả liên hệ (corresponding author)
 • Tên cơ quan của tác giả chính KHÔNG thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM
 • Bản thảo có ghi lời cám ơn là đề tài có sử dụng ngân sách nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên
 • Các bản thảo từ các nhóm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia, ĐHQG Tp.HCM

 

 

Các lưu ý

 • Chương trình hỗ trợ công bố chỉ hỗ trợ chỉnh sửa bản thảo, nâng cao chất lượng bản thảo theo chuẩn mực các tạp chí quốc tế uy tín; KHÔNG hỗ trợ phí xuất bản (article processing cost) của các tạp chí; không hỗ trợ phí xuất bản Open Access
 • Chương trình hỗ trợ công bố KHÔNG hỗ trợ chi phí mua bản quyền các hình ảnh, số liệu phục vụ cho bản thảo
 • Toàn bộ số liệu, bài viết, hình ảnh, bảng biểu của tác giả được bảo mật ở mức cao nhất; đảm bảo kết quả nghiên cứu không được bên thứ 3 sử dụng đến khi bản thảo được công bố
 • Chương trình không hỗ trợ bằng tiền mặt cho các tác giả

 

 • contact@helppublish.org
 • Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Tp.HCM