Category: Về Chương trình

  • Home
  • Categories
  • Về Chương trình

Giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ công bố

Chương trình hỗ trợ Giảng viên, Nghiên cứu viên và Sinh viên chỉnh sửa bản thảo khoa học nhằm tăng khả năng chấp nhận đăng bởi các Tạp chí quốc tế
  • contact@helppublish.org
  • Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Tp.HCM